Deprem Mühendisliği

1990 yılından beri servis verdiğimiz deprem mühendisliği disiplininde temel hedefimiz mevcut ve yeni yapıların, güncel mühendislik bilgi birikimi ve yönetmelikleri göz önüne alınarak, deprem ektileri altında hedeflenen performans ve hasar(sızlık) seviyelerini sağlamak için yenilikçi ve güvenli çözümler üretmektedir.

1. Mevcut Yapıların Değerlendirilmesi

Bu kapsamda, mevcut yapıların uluslararası ve ulusal yönetmelikler çerçevesinde belirlenen prosedürler çerçevesinde deprem yükleri altında performanslarının belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla (a) yapıların mevcut projelerinin incelenmesi (b) yapıların geometrik özelliklerinin ve mevcut hasarlarının belirlenmesi amacı ile yapısal rölöve hazırlanması (c) yapıların malzeme özelliklerinin belirlenmesi için tahribatlı ve tahribatsız malzeme deneylerinin yapılması (d) yapıların oturduğu zemine ait geoteknik ve jeofizik parametrelerin belirlenmesi amacı ile zemin etüdlerinin yapılması (e) yapının analiz modeli oluşturularak elde edilen tüm bilgiler ile birlikte doğrusal statik, doğrusal modal, doğrusal olmayan statik veya doğrusal olmayan dinamik yöntemler ile deprem performansının belirlenmesi ve (f) sonuç ve önerilerin işveren tarafından yorumlanabilecek şekilde raporlanması hizmetleri verilmektedir. İstenmesi durumunda yapıların farklı deprem düzeyleri altındaki performansları ve maliyet, kapalı kalma (downtime) gibi ileri parametrelerin belirlenmesi amacı ile değerlendirme çalışması kapsamı genişletilerek yapı hasar görebilirlik (vulnerability, fragility) hizmetleri de bu kapsamda sunulabilmektedir.

2. Tarihi Yapıların Değerlendirilmesi

Bu kapsamda, tarihi yapıların uluslararası ve ulusal yönetmelikler çerçevesinde belirlenen prosedürler çerçevesinde deprem yükleri altında performanslarının belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla (a) eserin mimari rölöve ve restitüsyon projelerinin değerlendirilerek yapı geçmiş hakkında bilgi edinilmesi (b) eserin hassas geometrik özelliklerinin ve mevcut hasarlarının belirlenmesi amacı ile gerekmesi durumunda 3 boyutlu laster tarama ekipmanları da kullanılarak yapısal rölöve hazırlanması (c) eserde kullanılan malzeme mekanik özellikleri ile patolojik ve kimyasal parametrelerinin belirlenmesi amacı ile kapsamlı tahribatlı ve tahribatsız malzeme deneylerinin yapılması (d) eserin oturduğu zemine ait geoteknik ve jeofizik parametrelerin belirlenmesi amacı ile zemin etüdlerinin yapılması (e) eserin altında bulunan tarihi niteliğe sahip kalıntı veya unsurların belirlenmesi için GPR radar taraması yapılması (f) eserin analiz modeli oluşturularak elde edilen tüm bilgiler ile birlikte doğrusal statik, doğrusal modal, doğrusal olmayan statik veya doğrusal olmayan dinamik yöntemler ile deprem performansının belirlenmesi ve (g) sonuç ve önerilerin işveren tarafından yorumlanabilecek şekilde raporlanması hizmetleri verilmektedir.

3. Yapı Stoğu Önceliklendirme Çalışmaları

Bu kapsamda, birden fazla yapıya sahip kurum ve kuruluşların yapı stoğu hakkında risk tayini, önceliklendirme ve müdahale stratejisi geliştirme hedeflerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmalar genellikle “mevcut yapıların değerlendirilmesi” altında özetlenen hizmetlerin belirli bir alt kümesini içermekte olup, daha ileri mühendislik hizmeti alması gereken yapı adedini sınırlayarak toplam mühendislik maliyetlerinin azaltılması için önemli rol oynamaktadır.

4. Yapı Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması

Bu kapsamda, yapılan değerlendirme çalışmaları esnasında belirlenen yetersizliklerin giderilmesi ve istenen deprem performansının elde edilmesi amacı ile, yapıların mimari ve kullanım amaçları da gözetilerek güçlendirme modeli oluşturulması ve elde edilen tüm bilgiler ile birlikte doğrusal statik, doğrusal modal, doğrusal olmayan statik veya doğrusal olmayan dinamik yöntemler ile güçlendirme projelerinin hazırlanması, uygulamaya esas teknik şartnameler, metrajlar ve piyasa koşulları dikkate alınarak güçlendirme işleri yaklaşık maliyetlerinin hazırlanması hizmetleri verilmektedir. İhtiyaç olması durumunda alternatifli güçlendirme projelerinin hazırlanması, yapı mühendisliği disiplini dışı servislerin (mimari, elektrik, mekanik, v.b.) projelendirilmesi ve inşaat kontrollüğü hizmetlerinin verilmesi de bu kapsamda sağlanmaktadır.

5. Yeni Yapıların Yatay Yük Taşıyıcı Sistemlerinin Değerlendirilmesi ve Optimizasyonu

Bu kapsamda, genellikle doğrusal yöntemlerle tasarlanan yeni yapıların yatay yük taşıyıcı sistemlerinin ileri analiz yöntemleri ve yazılımlar ile değerlendirilerek “pefromansa dayalı tasarım” hizmeti verilmektedir. Bu hizmet ile yapının taşıyıcı sisteminin işveren tarafından istenen parametreye (maliyet, boyut, alan, temele gelen etkiler, v.b.) göre optimize edilmesi ve yapının sağladığı gerçek performans seviyesinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

6. Yapısal Olmayan Elemanların Kontrolü

Bu kapsamda yapının esas taşıyıcısına dahil olmayan ancak, yapının servis verebilmesi için kritik olan ekipman, palet rafı, mekanik donanın v.b. unsurların ulusal ve uluslararası yönetmeliklere göre kontrolü tasarım hizmetleri verilmektedir.

7. İleri Deprem Mühendisliği Hizmetleri

İleri deprem mühendisliği kapsamında doğrusal olmayan zaman tanım alanında analiz (NTHA), doğrusal olmayan dinamik zemin yapı etkileşimi (Nonlinear SSI) ve doğrusal olmayan birleşik temel – yapı çözümü (Nonlinear Coupled Analysis) gibi analiz hizmetlerinin yanı sıra Kütlesi Ayarlanmış Sönümleyici (TMD), pasif enerji sönümleyici sistemleri (vizkos damper, friction damper) ve deprem yalıtım sistemleri (sismik izolasyon) gibi tasarım hizmetleri ile zorlanmış ve/veya zorlanmamış titreşim ölçümü (forced / ambient vibration), yapı dinamik özelliklerinin yerinde kontrolü (insitu dynamic verification) ve yapı sağlığı hizmetleri verilmektedir.

© 2021 ÜLKER MÜHENDİSLİK. TÜM HAKKI SAKLIDIR.